Stanovy

Článek 1

 

Základní ustanovení

(1) Uvedené stanovy slouží pro vnitřní potřebu Volkswagen Polo clubu.
(2) Stanovy Volkswagen Polo clubu musí ctít všichni členi a další osoby, které se zúčastňují klubového dění, jako jsou klubové srazy, setkání a komunikují se členy klubu.
 

Článek 2

 

Vymezení pojmů
(1) Volkswagen Polo club používá ve stanovách dále zkrácené označení jen "klub".
(2) Zakladatel klubu je osoba, která jej založila a zůstává na dobu neurčitou.
(3) Předseda je nejvyšší postavenou osobou v klubu, která zodpovídá za provoz jak internetových stránek, tak i na chodu klubu samotného. Předseda nemusí být zároveň zakladatelem. Předseda má funkci na dobu neurčitou, avšak se jí může dobrovolně vzdát a po veřejném hlasování může být předsedou být jiný člen. Předseda zadává úkoly místopředsedům klubu a staršímu radovi klubu.
(4) Místopředseda klubu zastupuje v předem vymezených záležitostech předsedu a je rovněž zodpovědný za chod klubu. Funkce místopředsedy klubu je stanovena na dobu neurčitou a může se jí dobrovolně vzdát. Místopředseda klubu zadává úkoly staršímu radovi klubu a podává návrhy předsedovi VW Polo Clubu.
(5) Starší rada klubu má za úkol zastupovat jakékoliv místopředsedu a ve vymezených záležitostech i předsedu. Starší rada je volen veřejně hlasováním a jeho funkce je na dobu neurčitou a této funkce se může dobrovolně vzdát. Starší rada podává návrhy předsedovi a jeho místopředsedům.
(6) Člen klubu je označení pro každou přijatou osobu, která splnila zásady v rámci přijetí v rámci zaslané registrace. Označením pro ženy je členka kluubu.
(7) Klubový sraz je událost, která je předem stanovena datem jeho konání na určitém místě jehož účelem je motorizované setkání členů, jeho vedení a dále osob, které jsou na tento sraz pozváni jako hosté. Klubovým srazem je dále myšleno i setkání členů a jeho vedení i bez přítomnosti jejich vozidel. Na každém srazu jsou předem dána pravidla chování a vystupování a pokud tomuto tak není, užívají se zejména stanovy Volkswagen Polo clubu. Za jakékoliv excesy (vybočení) jednotlivých členů na klubovém srazu zodpovídá ta osoba, která se dotyčného jednání dopustila s možností vyhodnocením aktuální situace vedením klubu s určením a udělením vhodné nápravy.
(8) Host klubového srazu, která je pozvána jakýmkoliv členem na tento sraz. Pokud se jedná o tzv. PoloVWičku, manželku či jinou osobu z rodinného stavu, je účast této osoby na srazu povolena. V jiném případě o účast kamaráda či kolegy musí být vedením klubu předem odsouhlasena.
(9) PoloVWička je unikátní označením pro osobu, která je ve stavu přítelkyně či manželky člena klubu. Název byl zhotoven z názvu "Polo" a dále ze zkratky Volkswagen "VW".

 

Článek 3

 

Úvodní ustanovení
(1) Klub byl založen dne 12.12.2003.
(2) Volkswagen Polo club je neziskové sdružení občanů se zájmem motorismu, a to především vozidla Volkswagen Polo.
(3) Základní pojmenováním osob v klubu je člen, členka.
(4) Klub má vlastní webové stránky ve tvaru www.vw-polo.com a ve tvaru www.volkswagenpoloclub.cz
(5) Mateřským jazykem je jazyk český nebo slovenský.
(6) V čele je předseda klubu, který má své zástupce a zároveň jednoho staršího radu klubu, které tvoří vedení klubu. Úkolem představenstva je vést klub, přijímat nové členy a organizovat pro ně různé klubové srazy a ve spolupráci s partnerskými firmami vytvářet akční ceny pro výhodný nákup dílů a zboží.
(7) Mezi členy si tykáme. Proto nezáleží na jeho postavení v okolním světě či jeho věku, pokud si dotyčný člen nevyžádá opak. V klubu je jedno jestli je někdo student, podnikatel, důchodce, policista, politik anebo kosmonaut. Náš klub je rodina a všichni si navzájem pomáháme!
(8) V klubu se oslovujeme našimi přezdívkami.

(9) Členem uveřejněné fotografie jeho vozidla v členském albu mohou být dále šířeny pro potřeby klubu v rámci publikovaných článků, kdy tímto člen dává dobrovololný souhlas s autorskými právy pro jejich dalšímu sdílení. 


Článek 4

 

Člen má právo
(1) Na rovnocenné postavení mezi členy ostatními.
(2) Na vstup na internetové stránky.
(3) Na svobodný projev, právo na vystavení fotografií jeho vozidla na Internetových stránkách.
(4) Se zúčastnit klubových srazů.
(5) Na označení svého vozidla znaky a logem Volkswagen Polo clubu.
(6) Používat při projevu svůj mateřský jazyk.
(7) Ukončit dobrovolně své členství.


Článek 5

 

Člen je povinen
(1) Znát Stanovy klubu a řádně je dodržovat.
(2) Dodržovat předem daná pravidla slušeného chování na internetových stránkách a na srazech klubu.
(3) Hlásit předsedovi klubu veškeré změny kontaktů a jiných údajů.

(4) Uhradit vynaložené náklady za srazový poplatek a spojené služby s uskutečněným srazem, na který se předem závazně přihlásil, kdy jeho jméno bylo vyvěšeno v pozvánce na internetových stránkách klubu, ačkoliv se poté na sraz nedostavil, nejdéle do 24 hodin před jeho konáním se řádně neomluvil a svojí účast tak včas u pořadatele srazu nestornoval. Člen o včas zrušené účasti obdrží ze strany pořadatele srazu potvrzení. Člen hradí srazový poplatek i za osoby, které na sraz přihlásil k jeho osobě. Platbu za vynaložené náklady je nutné uhradit pokladníkovi klubu do 7 pracovních dní.

(5) Neužívat svůj členský profil a album s fotografiemi k podnikatelských záměrům, pokud však před tímto nedostal ze strany vedení vyslovené povolení.

(6) Chránit majetek klubu a řádně o něj pečovat, pokud mu byl v rámci jeho členství svěřen.
(7) Po ukončení členství vyrovnat veškeré závazky se členy a předsedou klubu a navrátit zpět svěřený majetek, pokud mu byl takový v rámci jeho členství zapůjčen.

(8) Nahrát do svého členského alba alespoň jednu fotografii skutečného vozu Polo, které vlastní, a to do 7 dnů od data registrace.

 

Článek 6

 

Člen nesmí
(1) Slovně ani jiným způsobem urážet jiného člena v klubu.
(2) Vědomě porušovat pravidla bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích v místech pro veřejnost přístupné s vozidlem, které nese znaky klubu, což se pojímá jako závažným porušení stanov.
(3) Užívat psychotropní a omamné látky, vyrábět je a distribuovat je dále mezi ostatní členy, což se pojímá jako závažným porušení stanov.
(4) Na srazech klubu řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, což se pojímá jako závažným porušení stanov.
(5) Na klubových srazech či setkání manipulovat s vozidlem tak, že někomu vznikne újma na majetku, zdraví nebo životu, což se pojímá jako závažným porušení stanov.
(6) Zneužívat osobních údajů ostatních členů případně vystupovat za někoho jiného pod jeho klubových jménem, kdy by dotyčnému členovi mohla hrozit újma na jeho cti a vážnosti.
(7) Porušovat autorský zákon při vkládání jeho příspěvků na internetových stránkách klubu.
(8) Kopírovat, šířit nebo jakkoliv jinak uveřejňovat obsahy článků, které jsou přístupné po přihlášení pouze v členské sekci, neboť se na ně vztahují autorská práva klububu a bez předchozího souhlasu lze v tomto spatřovat protiprávní jednání.


Článek 7

 

Klubový sraz klubu
(1) Záměrem je osobní společné setkání členů a jiných osob, které jsou na sraz pozváni.
(2) Každá organizace srazu kluub musí být předem odsouhlasena jeho vedením.
(3) Organizátor srazu musí mýt předchozí znalosti v dění klubu s cílem plánování a uskutečnění bezproblémového srazu.
(4) Organizátor srazu komunikuje se všemi přihlášenými členy a informuje je včas o jakékoliv změně plánu.
(5) Organizátor sepisuje recenzi o srazu, která je poté ve spolupráci s vedením klubu odsouhlasena a vyvěšena na jeho Internetových stránkách.
(6) Organizátor srazu plánuje sraz v co nejvíce ekonomickém provedení, které není na újmu ubytování, stravování nebo hygieny.
(7) Organizátor srazu spolupracuje s úřady veřejné správy (Obecní úřad, Městský úřad, Obecní nebo Městská Policie, Krajské ředitelství policie ČR apod.) pro nahlášení klubového srazu a provede nahlašovací povinnost, požádá o součinnost v rámci zajištění dopravní události v místě konání srazu, zejména při provádění spanilé jízdy.

 

Článek 8

 

Formulář organizátora klubového srazu
Tento formulář je povinen každý organizátor pečlivě vyplnit a vystavit na Internetových stránkách klubu a to ve spolupráci s jeho vedením.
(1) Název klubového srazu.
(2) Lokalita srazu.
(3) Datum konání.
(4) Povaha areálu (soukromý pozemek, kemp,...).
(5) Ubytování (chatičky, pokoje, stany,...).
(6) Parkování vozidel (uvnitř areálu, za chatičkami na společné ploše, těsně u chatiček, ...).
(7) stravování (vlastní, jídelna, restaurační zařízení uvnitř areálu - mimo areál,...).
(8) Hygiena (v chatičce/ v pokoji, společné umývárny, bez možnosti sprchy, vlastní toaletní papír, mýdlo,...).
(9) Vybavení areálu (atrakce, bazén, internet, el. zásuvka na chatičce/ osvětlení,...).
(10) Lůžkoviny v chatičce/ pokoji nebo vlastní spacák, polštářek, deka apod.
(11) Židličky na sezení (vlastní nebo součástí vybavení chatičky/ pokoje).
(12) Cena za osobu (ubytování, parkování, rekreační poplatek, strava, další příplatky).
(13) Možnost přítomnosti vlastního zvířete: ANO/ NE.
(14) Ostraha areálu: ANO/ NE (uzamykání brány, závora, osvětlení areálu apod.).
(15) Přesná navigace na místo konání (GPS, uzavírky, mapa).
(16) Příjezdová komunikace (asfalt, beton, štěrk, nezpevněná silnice, lesní nebo polní cesta, náročnost terénu,...).
(17) Nejbližší město s možností zubní pohotovosti, lékárna, první pomoc, policie.
(18) Nejbližší čerpací stanice (druh pumpy a otevírací doba).


Článek 9

 

Spanilá jízda
(1) Účel spanilé jízdy je soudržná jízda klubových vozidel z předem vytyčeného místa do cílového bodu za dodržení bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu.
(2) Spanilá jízda má svojí pevnou vytyčenou trasu s možnými objížďkami s přihlédnutím na aktuální stavebním úpravy pozemní komunikace nebo přírodní vlivy.
(3) Organizátor spanilé jízdy vytváří předem promyšlený a cílený cíl této jízdy s ekonomickou přiměřeností a dále se zvýšeným stupněm členitostí terénu a obtížností průjezdů.


Článek 10

 

Povinnosti účastníka spanilé jízdy
(1) Účastníkem spanilé jízdy je osoba, která se přímo účastní této spanilé jízdy klubu.
(2) Účastníkem spanilé je myšlena osoba jako řidič a spolujezdec, osoba stojící u pozemní komunikace, která má přímou souvislost s klubem.
(3) Před spanilou jízdou je organizátor srazu oprávněn provést u řidiče namátkovou kontrolu na přítomnost alkoholu v krvi (orientační dechová zkouška). V případě pozitivního výsledku je řidiči zakázána jízda a řidiči je nabídnuta spolujízda jakožto spolujezdci.
(4) Každý účastním spanilé jízdy dbá platného zákona o silničním provozu na pozemních komunikacích.
(5) Každý řidič i spolujezdec užije před započetím jízdy bezpečnostní pás.
(6) Všechna vozidla za spanilé jízdy užijí schválených potkávacích světel.
(7) Řidič prvního a posledního vozidla v koloně spanilé jízdy užijí výstražné vesty.
(8) Všichni řidiči dodržují mezi vozidly bezpečný odstup.
(9) Přísný zákaz předjíždění vozidel spanilé jízdy mimo vozidel, která budou mít tuto možnost povolenou - vozidla s kamerami, safety car.
(10) Přeřazování vozidel spanilé jízdy je možno pouze na předem určených místech jakožto parkoviště.
(11) Komunikace pomocí PMR vysílaček (nutnost vysílání zprávy od prvního vozidla, všichni na poslechu) pro prevence dodržování plynulé rychlosti a odstupů.
(12) Každý účastník spanilé jízdy zodpovídá sám za technický stav svého vozidla, tj. vyznačení platné technické kontroly a emisí, popř. za nehomologované úpravy na svém vozidle.
(13) Zákaz hrabání pneumatikami s odlétáním štěrku, kaménků a poškozováním pozemní komunikace.
(14) Zákaz zastavování kolony v nepřehledném úseku (serpentiny, železniční přejezdy, mosty, tunely, křižovatky...).


Článek 11

 

Žadatel o členství v klubu
(1) Členem nebo členkou klubu se může stát jak občan České republiky, tak i Slovenské republiky. Po domluvě s předsedou klubu i občan republiky jiné.
(2) Každý žadatel musí řádně vyplnit a odeslat registrační formulář.
(3) Při zvolení své klubové přezdívky musí dbát toho, aby nebyla podobná přezdívce jiného člena a nesmí mít více jak dvanáct znaků. Dále zvolená přezdívka nesmí být vulgárním slovem či podobného významu. Není povoleno pod přezdívkou používat obchodní značku výrobku, firmy nebo název služby.
(4) V průběhu členství není již možno měnit klubovou přezdívku.

 

Článek 12

 

Členský poplatek a pravidelný roční prodlužovací poplatek
(1) Žádné členské poplatky se nehradí.


Článek 13

 

Výhody členství
(1) Zařazení mezi členy klubu.
(2) Fotografie vozidla jsou vystaveny na internetových stránkách klubu.
(3) Možnost účasti na klubových srazech.
(4) Čerpání z zajímavých slev, které jsou pro naše členy připraveny různými partnerskými firmami.

 

Článek 14

 

Zánik členství člena
(1) Může být ukončeno v dobrovolném rozhodnutí člena - písemně e-mailem předsedovi klubu. Tento e-mail je poté ověřován.
(2) Může být ukončeno veřejným hlasováním všech členů klubu z důvodu jakéhokoliv závažného porušení stanov.
(3) Je automaticky ukončeno v rámci neaktivnosti 1 rok od posledního přihlášení do členské sekce klubových stránek.
(4) Úmrtím člena.


Článek 15

 

Symboly
(1) Základním symbolem klubu je logo, které je pevně stanoveno.
(2) Dalšími symboly je transparent (banner).
(3) Základními barvami jsou černá, červená a bílá.

Bc. Lukáš Hanák, DiS. (SantaLuck), předseda Volkswagen Polo clubu, v.r.

V Praze dne 12.12.2003 s aktualizací stavu ke dni 23.09.2016

Přihlášení